Adjectives Konu Anlatımı

kitaplik

1-

2-

3- 

4-

5-

6-

7-

8-

9-

10-

Adjectives Konu Anlatımı

 

Sıfat(Adjective) konusu İngilizcenin en önemli konularından biridir. İngilizce Ders
Kitabımızda (yani sitemizde) bu konuyu hazırlarken öncelikle Adjectives konu anlatımı,
adjectives exercises (adjectives testleri) üzerinde durmaya çalıştık. Adjectives konu
anlatımı içinde önemsiz bir konu yok. Ancak Possessive Adjectives’ler (İyelik Sıfatları)
İngilizce’nin mutlaka öğrenilmesi gereken konular içinde yer almakta.  Bu yüzden detaylı olarak inceleyeceğiz .Kuracağımız cümleyi doğru bir şekilde kullanabilmek için
Comparative Adjective (Sıfatlarda Karşılaştırma) ve Superlative Adjective (En üstünlük
derecesi) mutlaka üzerinde durulması gereken konular. Adverbs and Adjectives (Zarflar ve
Sıfatlar) konularında exercises (testler) konuyu pekiştirebilmek için gerekli. Adjectives
exercises- Sıfatlarla ilgili testi konunun en alt bölümünde görebilirsiniz.Testler belirli
aralıklarla düzenli olarak güncellenmektedir.

Adjectives-Sıfat Nedir-Nerede Kullanılır ?

İsimleri (noun ve pronoun ) türlü yönlerden betimleyen (miktar, biçim, duygu,
konum, renk vb.) sözcüklere sıfat (Adjective) denir. Betimledikleri kelimeden
önce ya da sonra gelebilirler. Sıfatlar bize Özne+am+is+are (to be)+ Adjective
yapısıyla çok geniş sayıda cümle kurmamıza olanak sağlar.

Özne+am+is+are (to be)+ Adjective

He is tall ( O uzun boylu)

She is clever ( O akıllı)

They are rich ( Onlar zengin)

The fat man (şişman adam)

Fat (şişman) sıfat olarak bize adamın nasıl olduğu hakkında bilgi vermekte ve onu nitelemektedir.

The strong boy (güçlü çocuk)

Yine strong (güçlü) çocuğun fiziki durumu hakkında bilgi verir

A beautiful day (güzel bir gün)

Beautiful yukarıdaki cümlede Day (gün) öncesinde cümlede yer almış ve günün nasıl olduğunu tarif ediyor.

Bir sıfat bir isimden önce gelebilir demiştik peki sıfatlar bir fiilden sonrada cümlede yer alabilir mi ? Evet. Bir kişi ya da bir şeyi tarif eden fiiller “Smell, taste, seem, feel, look, be, become, get gibi fiillerden sonra kullanılabilirler.

Cheese tastes delicious (Peynirin tadı nefis)

This book looks interesting. (Bu kitap ilginç görünüyor)

Yukarıdaki cümlede “Delicious” peyniri betimliyor ve “Taste” fiilinden sonra cümlede yer almakta.

The rose looks beautiful

Betimlediği gül (rose) den sonra cümlede yer alan beautiful (güzel) da bize günün nasıl
olduğunu anlatmaktadır.

Bir isimden önce birden fazla sıfat olabilir.
a big wild cat büyük vahşi bir kedi
the fat, old woman yaşlı şişman kadın.

Adjectives ed ing Ne Demek ?

Bazı sıfatlar fiillerden türer. Present participles olanlar
sonlarına “İng”, past participles olanlar ise sonlarına “Ed”
alarak sıfata dönürüşür.

Fiil                      Present Participle(Sıfat)

Amaze             Amazing (muhteşem, olağanüstü)
Annoy             Annoying (rahatsız edici)
Bore                Boring (can sıkıcı)

Fiil                            Past Participle(Sıfat)

Amaze                   Amazed (şaşırmış)
Annoy                    Annoyed (rahatsız olmuş)
Bore                       Bored (canı sıkkın)

Kelimeleri mouse ile tutarak uygun boşluklara bırak

Possessive Adjectives İyelik Sıfatları

My-Benim
Your-Senin
His-Onun (Erkek)
Her-Onun (Bayan)
Its-Onun (Hayvan-cansız)
Our-Bizim
Your-Sizin
Their-Onların

This is my car. (Bu benim arabam.)
I like your accent. (Aksanın hoşuma gidiyor.)
His name is John. (Onun adı John.)
Her name is Amy. (Onun adı Amy.)
The dog is wagging its tail
( Köpek kuyruğunu hareket ettiriyor )
Your car is blue. (Senin araban mavi.)
The story of a family and their house
Ailenin ve evlerinin hikayesi                                                                                                                                She forgot her appointment. (Randevusunu unuttu)                                                                                The old man sold his house ( Yaşlı adam evini sattı.                                                                                  My cat will fall asleep in my lap ( Kedim kucağımda uyuyacak)

Comparative Adjective (Sıfatlarda Karşılaştırma)

Bazı durumlarda karşılaştırma yapmamız gerekir ve
bunun için Comparative Adjectives’leri kullanırız.
Karşılaştırma sıfatları bize iki ismin birbirleriyle
karşılaştırmasını yapar. Şimdi sıfatlarda bu karşılaştırmanın
nasıl yapılacağını görelim.

Eğer sıfat tek ya da iki heceden oluşuyor ise, sıfatın
sonuna “er” eki getirilerek kıyaslama gerçekleştirilir.

Old-Older (yaşlı-daha yaşlı)
Short-Shorter (kısa-daha kısa)
Fast-Faster (hızlı-daha hızlı)

Eğer sıfat tek heceli ise, bir sesli ve bir sessiz ile
bitiyorsa son harfi iki kez yazılır.

Big-Bigger
Thin-Thinner

Eğer sıfat iki heceli ve “y” ile bitiyor ise, y düşürülüp,
yerine “ier” eklenir.

happy – happier (mutlu-daha mutlu)
angry – angrier (sinirli-daha sinirli)

Eğer sıfat tek heceli ve e ile bitiyor ise sonuna “r” eklenir.

large – larger (geniş-daha geniş)
nice – nicer (hoş-daha hoş)

Yukarıda anlatılan kurallar dışında iki heceli tüm sıfatların,
kıyaslama için önüne more getirilmelidir.

interesting – more interesting
(ilginç-daha ilginç)
beautiful – more beautiful
(güzel-daha güzel)

Irregular Adjectives
(Düzensiz Sıfatlar)

Bazı sıfatlar karşılaştırma ve en üstünlük hallerinde
düzensizdirler. Bu sıfatları belirli bir kural içine
yerleştiremediğimizden, onları tek tek öğrenmemiz
gerekiyor.

Normal Hali     Comparative      Superlative
Bad                 Worse                    Worst
Little               Less                        least
Far                Further                 furthest
Old                Elder                     eldest
Good             Better                     Best

Superlative Adjective
(En Üstünlük Derecesi)

Superlative Adjectivleri en üstteki niteliklerden (Dünyanın en yüksek dağı, en hızlı koşucu, en akıllı adam) bahsederken kullanmaktayız. Eğer superlative yapılacak sıfat tek ya da iki heceli ise, sıfatın sonuna “est” takısı getirilmelidir. Daha fazla hece sayısına sahip ise sıfatın önüne “The most” eklenmelidir.

Mount Everest is the highest mountain in the world.
(Everest dünyanın en yüksek dağıdır.)
He is the oldest man in the town.
(O kasabadaki en yaşlı adamdır.)

Superlative yapılacak sıfat ünsüz, ünlü, ünsüz sona
ererse, son ünsüz iki kere yazılmalıdır.

big-biggest ( büyük-en büyük)
the world’s biggest companies.
(dünyanın en büyük şirketleri.)
Who is the richest man in Ankara ?
(Ankara’da en zengin adam kimdir ?)
It is the world’s largest passenger airliner.
(O dünyanın en geniş yolcu uçağıdır.)

Adjective Örnek Cümleler

He has a big car
Onun büyük bir arabası var

I am happy
Mutluyum

I am happier than a king
Bir kraldan daha mutluyum

I am the happiest man in the world
Dünyadaki en mutlu adam benim

He is an excellent dentist
O harika bir diş hekimi

It is an interesting bridge
İlginç bir köprü

The meal was delicious
Yemek nefisti

Demonstrative Adjective (İşaret Sıfatları) Nedir ?

Varlıkları işaret yoluyla gösteren sıfatlardır. İngilizce’de
en çok kullanılanlar “This, That,These ve Those’dur”. Tekil
varlıklarda This ve That, çoğul varlıklarda These ve Those
kullanılır.

This movie is scary enough to give some people nightmares
Bu film, bazı insanlara kabus gösterecek kadar korkutucu.

That car is affordable
Şu araba satın alınabilir

These movies aren’t that bad!
Bu filmler o kadar da kötü değil!

Those cars aren’t suitable for big families.
Şu arabalar büyük aileler için uygun değildir.

Aşağıda genellikle sıfatların hangi sonekler (suffix) ile bittiğini
görebilirsiniz.

-able/-ible: drinkable, flexible
-al : accidental,agricultural
-an : Bulgarian, Mexican
-ar : popular, annular
-ent : absent, frequent
-ful : useful, awful
-ic/-ical : academic, grammatical
-ine :marine, crystalline
-ile : facile, fertile
-ive : abusive, combustive
-less :priceless, worthless
-ous :dangerous, generous
-some:handsome, awesome

Adjectives Cümle İçinde Kullanımı

Adjectives(Sıfatlar) cümle içinde birden fazla kullanılabilir. Bu tür
bir cümlede birbirini takip eden sıfatlar ya virgül ile ayırılmalı ya
da aralarında bir bağlaç (Ve vb.) kullanılmalıdır.

She is looking for a white, good-tempered cat to keep as a pet.
Bir evcil hayvan olarak beslemek için beyaz, iyi huylu bir kedi arıyor

Her new cat is white and good-tempered.
Onun yeni kedisi beyaz ve iyi huylu

ADJECTİVES TEST ÇÖZ

Possesive Adjectives Test Çöz

Nouns Konu Anlatımı

Adverbs Konu Anlatımı

Pronouns Konu Anlatımı

Prepositions Konu Anlatımı

TÜM KONULAR TEST ÇÖZ

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.