Adverbs (Zarflar) Konu Anlatımı

kitaplik

 

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

10-

11-

12-

13-

14-

İngilizce Zarf Konu Anlatımı

 

Konuya başlamadan önce Adverbs adjectives frequency adverbs gibi konu başlıklarının İngilizce olarak öğrenmemizde büyük fayda olduğunu belirtmeliyiz. Örneğin adjective, adverbs olarak düşündüğümüzde beynimizin ingilizce olarak düşünme kabiliyetini artırmış olacağız. Şimdi Adverbs konu anlatımına geçelim.

Adverbs (Zarflar)

Zarfları, eylemin (fiil) “nasıl, nerede, ne zaman”
gerçekleştiğini betimlemek için kullanmaktayız. Zarflar
isimleri ve zamirleri nitelemezler. Zarflar, fiilleri, sıfatları
ve diğer zarfları nitelerler ve bunu yaparken bize onların
niteliği, zaman ve yer vb konusunda bilgi verirler. Bir
çok zarf çeşidi bulunmaktadır (yer zarfı -adverb of
place, zaman zarfı-adverb of time, derece zarfları
-adverbs of degree, hal zarfları-adverbs of manner,
sıklık zarfları- adverbs of frequency). Bir sözcüğün
zarf (adverb) olup olmadığını sorgulamanın en iyi yolu,
nasıl, nerede, ne zaman sorularını ona yöneltmemizdir.
Cümle içinde birden fazla zarf kullanılabilir, eğer
cümle içinde birden fazla zarf kullanılmış ise, genel
olarak sıralama şu şekildedir: durum zarfı, yer zarfı,
zaman zarfı.

ADVERBS OF PLACE

Yer Zarfları (ADVERBS OF PLACE) bize bir şeyin nerede olduğu hakkında bilgi verir. Genellikle fiilden sonra kullanılır. Yer zarfları sıfatları ya da zarfları betimlemez. Here ve There sıklıkla kullanılan zaman zarflarıdır.

He looked around, but didn’t see them anywhere
O etrafına baktı ama onları hiçbir yerde görmedi

He searched everywhere, but it had vanished
O her yeri araştırdı ama o kaybolmuştu

Come here! Buraya gel !

Someone was hiding down there.
Orada birisi saklanıyordu

 

Adverbs of Time

Zaman zarfları (Adverbs of Time) bize eylemin
ne zaman gerçekleştirildiğini bildiren zarflardır.

Adverbs of Time Örnek Cümleler

He went to his house yesterday.
She is going to tidy her room tomorrow.
I saw Berk today.
I will call you later.
I have to leave now.
We saw that movie last year.

 

ADVERBS OF DEGREE Derece Zarfları

Bize eylemin yoğunluğu ya da derecesi hakkında bilgi
verirler. Eylem ya da yoğunluğu hakkında bilgi verilen,
sıfat, zarf ya da fiilin kendisi olabilir.
Quite (adjective ). The book is quite interesting.
Almost ( verb). He has almost realised it.
Very (adverb). You are eating very fast.
Just (verb). He was just sleeping.
Too (adverb). She is talking too slowly.
Enough (adverb). He is talking fast enough.
Extremely (adjective). The coffee was extremely hot.

 

ADVERBS OF MANNER

ADVERBS OF MANNER bize bir şeyin nasıl gerçekleştiğini ifade eder.
ADVERBS OF MANNER ana fiilden ya da cümlenin nesnesinden sonra
kullanılmalıdırlar (direct object’den önce gelmemelidir).

He explained quickly
O hızlı bir şekilde açıkladı

Berk sings and plays guitar well.
Berk iyi şarkı söyler ve iyi gitar çalar

Berk sings and plays well guitar.

The dog greedily ate the meat
Köpek açgözlülükle eti yedi

The dog ate greedily the meat

Eğer cümlede nesneden önce bir preposition varsa, adverb of manner
ya preposition’dan önce ya da nesneden sonra gelmelidir.

Berk and Aslı run quickly towards Burcu.
Berk and Aslı run towards Burcu quickly.

Cümlede bir nesne yoksa adverbs of manner fiilden hemen sonra
getirilmelidir.

The company grew fast in the 1960s
The company grew in the 1960s fast

 

Sık Yapılan Hata !

Zarflar genel olarak sıfatlardan türemektedir. İngilizce’ye
yeni başlayanların sık sık yanılgıya düşmelerine sebep
olan zarflar hakkındaki detay, zarfların çoğunlukla
“ly” formuyla sonlanırken, aynı şekilde “ly” formuyla
sonlanan sıfatların da bulunmasıdır.

Quickly (hızla, çabucak) Zarf
Friendly (samimi, cana yakın) Sıfat
Sweetly(samimi bir şekilde) Zarf
Lonely (yalnız) Sıfat

Sık Yapılan Hata 2 !

Dikkat etmemiz gereken başka bir detay, bazı sözcüklerin
hem zarf hemde sıfat olabilmesidir.

This is a weekly TV series ( Burada sıfat, çünkü televizyon dizisini betimliyor ve onun hakkında bize bilgi veriyor )
He visits him weekly ( Bu cümlede zarf, çünkü dikkat edin visit ( ziyaret etmek) fiilinin nasıl yapıldığı hakkındı bizi bilgilendirmekte.

Irregular Adverbs

Sıfat                             Zarf
good                             well
daily                              daily
hard                              hard
wrong                  wrong-wrongly
late                                late
early                             early
fast                                 fast

Örnek Cümleler

She spoke quickly and honestly
Hızlı bir şekilde ve dürüstçe konuştu

She eventually found a job as an office manager
Sonunda ofis yöneticisi olarak bir iş buldu

Eventually, he started remembering things
Sonunda bazı şeyleri hatırlamaya başladı

She knew exactly where to look
Tam olarak nereye bakacağını biliyordu

He was probably right
Belki de haklıydı

I’m normally much more patient
Normalde çok daha sakinimdir

My mother walked slowly back to the kitchen
Annem yavaş bir şekilde tekrar mutfağa yürüdü

I recently told him
Geçenlerde ona söyledim

We spoke frequently on the phone
Biz sık sık telefonda konuştuk

Occasionally, she glanced behind her
Arada sırada arkasına baktı

Comparative ve Superlative Adverbs

Aynı sıfatlarda olduğu gibi, zarfların İngilizce’de
üç derecesi bulunmaktadır. Bunlar Positive adverbs,
Comparative adverbs ve Superlative adverbs’dür.
Positive adverbs’ler kıyaslama yapmaz.

Positive Adverbs

seriously, quietly, slowly

Comparative Adverbs

İki niteliği kıyaslarlar

more quietly

more slowly

more seriously

she talks more slowly than other people
O diğer insanlara göre daha yavaş konuşur

Superlative Adverbs

Kıyaslananlar içinde en üst seviyeyi gösterir

most quietly

most slowly

most seriously

Aslı types the most slowly
En yavaş Aslı yazar

Adverb Cümlede Nerede Yer Alır ?

Bir adverb fiilden önce cümlede yer alabilir

He quickly glanced at me

She suddenly noticed a few things she had not before.

Adverb, adjective(sıfat)’dan önce gelerek sıfatı betimleyebilir.

The commission report was relatively optimistic

This report was completely satisfactory.

Adverb, diğer bir zarfı(adverb) betimleyebilir

The barometer rises rather rapidly

They move and speak incredibly slowly.

Cümlenin en başında bulunabilir

Unfortunately, she was unable to zoom in on a license plate

Surprisingly, he was not arrested right away

 

COMPARATIVE AND SUPERLATIVE ADVERBS
Zarflarda Karşılaştırma ve Üstünlük

Sonu “LY” formunda biten zarflarda kıyaslamalar için More ve Most kullanmaktayız. Örneğin aşağıda vermiş olduğumuz örneklerden carefully (dikkatlice) comparative olarak öncesinde more almakta ve more carefully ( Daha dikkatli bir şekilde) olmaktadır. Yine Superlative olarak kendinden önce most alarak most carefully ( En dikkatli şekilde) olmaktadır.

carefully-more carefully- most carefully
quietly -more quietly- most quietly
happily -more happily- most happily
slowly- more slowly- most slowly
seriously- more seriously -most seriously

Sonu “LY” formunda bitmeyen kısa zarflar ise aynı
sıfatlarda olduğu gibi sonlarına Comparative formlarında
“Er” ve Suparlative formlarında “Est” almaktadır.

early- earlier -earliest
hard -harder- hardest
fast- faster- fastest
late- later- latest

Bazı zarflar yukarıdaki kuralların hiç birine uymamakta
ve Comparative ve Suparlative şekilleri Irregular’dır.
Bu tür zarfları öğrenmekten başka seçeneğimiz yoktur.

badly- worse- worst
far- further- furthest
little- less- least
well- better- best

Conjunctive Adverbs Nedir ?

Conjunctive Adverbs’leri iki bağımsız cümleyi birbirine bağlarken
kullanmaktayız. Bu sayede iki bağımsız cümledeki sebep ve sonuç,
ard arda sıralama, zıtlık, karşılaştırma ve ilişkiler ortaya konulabilir.
Conjunctive Adverbs önünde bir noktalı virgül olmalı kendisinden sonrada
virgül konulmalıdır.

She was hungry; However, She didn’t want to eat in front of him.
Açtı. Ancak onun yanında yemek istemedi.

accordingly additionally also
anyway besides certainly
comparatively consequently conversely
elsewhere equally finally
further furthermore hence
henceforth however in addition
in comparison in contrast incidentally
indeed instead likewise
meanwhile moreover namely
nevertheless next nonetheless
now otherwise rather similarly
still subsequently then
thereafter therefore thus
undoubtedly yet

Zarf (Adverbs) Olarak Here ve There

İngilizce’de sıklıkla kullanılan bu iki zarf üzerinde durmak
istedik. Sözlük anlamı “Burada, buraya” olan here, konuşmacının
ya da hakkında konuşulan şeyin nerede olduğuna vurgu yapar.

I have been living here for a long time.
Uzun zamandır burada yaşıyorum.

I told him to come here.
Ona buraya gelmesini söyledim.

Sözlük anlamı “Orada, oraya” olan there, konuşmacıdan
uzakta olan bir yere vurgu yapabileceği gibi, daha önce
hakkında konuşulan yer için de vurgu yapabilir.

Can you put it there?
Şunu oraya koyabilir misin?

They have been raised in New York and then chosen to live as Mexicans there.
New York’ta büyüdüler ve orada Meksikalı olarak yaşamayı seçtiler.

İngilizce Alfabetik Zarflar Listesi

Adverbs of Frequency Konu Anlatımı

Object Konu Anlatımı

Adjectives Konu Anlatımı

DETAYLI SİMPLE PRESENT ANLATIMI

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.