LYS

lys

 

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS İNGİLİZCE)

YKS İNGİLİZCE  sınavında, bilindiği gibi öğrencilerin hem gramer hem de kelime bilgisi test edilmektedir. YKS İNGİLİZCE sınavında kelime bilgisi en az gramere hakim olmak kadar önemlidir. Çünkü anlayamadığımız bir soruya cevap vermemiz son derece zorlaşacaktır. YKS İNGİLİZCE konularını ingilizcederskitabi.com’da bulabilir ve bu sayfada interaktif YKS İNGİLİZCE sorularına çalışabilirsiniz.

 

 

 

abondoned: terk edilmiş
absent: yok, bulunmayan
equally: eşit derecede
background:geçmiş, arka plan
bad luck:kötü talih
regularly: düzenli olarak
balance:denge
ınference : (sonuç) çıkarım
adequate:uygun, elverişli
adherence:vefa, bağlılık
remind:hatırlatmak
remote:uzak
remove:çıkarmak
reminiscent: geçmişi hatırlatan
remote:uzak
remove:çıkarmak
varying:değişen
vast:geniş, kapsamlı, çok büyük
restrictive: kısıtlayıcı
be willing to:istekli olmak
beforehand:önceden, peşin olarak
begin:başlamak
account for:sorumlu olmak, açıklamak
sensitively: duyarlı bir şekilde
be out of:dışında bulunmak
beat:yenmek
safely: güvenli bir şekilde
acquainted with:haberdar, aşina
acquired:sonradan kazanılan
actually:aslında
acute : akut, şiddetli
frequent: yaygın, olağan
adapt: uyarlamak, alıntı yapmak
add:eklemek
add to:ilave etmek
back up:desteklemek
beauty:güzellik
become extinct:soyu tükenmek
bed:yatak
against: karşı, aleyhte
added:ekli, katılmış
abroad:yurtdışında
absence:yokluk, var olmayış
absolutely:tamamen, kesinlikle
absorb:emmek, çekmek, içine çekmek
ability : beceri, yetenek
be destined:kaderi olmak
advice:tavsiye
advise:öğüt vermek, tavsiye etmek
advisory:danışma, tavsiye niteliğinde
erroneous: hatalı, yanlış
afterwards: daha sonra, sonradan
rent:kiralamak
voyage:yolculuk
advocate:taraftar, savunucu
access: giriş, kullanım
acceptable:kabul edilebilir
accepted:kabul edilen
bat:yarasa
access:erişim
accident:kaza
uneasy: huzursuz, rahatsız
ad: duyuru, reklam
additional: ek, ilave
act:davranmak
act as:görevi görmek
acting:oyunculuk
ıntention: niyet
barely:zar zor, hemen hemen hiç
barren:çorak, kısır
be threatened with:in tehdidi altında olmak
be up against:karşı olmak
complaint şikayet
adverse: aleyhte, ters
accuse:suçlamak
negotiations: görüşme, müzakere
action:eylem
actress: kadın oyuncu, aktris
advert: bahsetmek, ilan
accomplishment:başarı
commitment: bağlılık
account:açıklama, banka
adventure:macera
ınvolvement: dahil olma
inessential: gereksiz
accordingly:bu nedenle
hesabı
advertise: duyurmak, ilan etmek
administrative:yönetim
admire:beğenmek, hayran olmak
admit: kabul etmek, itiraf etmek
alongside: yanında
advantage:avantaj
adventurous: maceraperest
achieve:başarmak
achievement:başarı
acid rain:asit yağmuru
acknowledge:onaylamak
wage:maaş, ücret
various:çeşitli
vary:değişmek, farklılık göstermek
be present: bulunmak
actress: kadın oyuncu, aktris
addicted:bağımlı
addiction:bağımlılık
addition:ekleme
afterwards: sonradan, daha sonra
adult:yetişkin
adulthood:yetişkinlik
advance:ilerleme
advanced:gelişmiş, ileri, modern
bear upon:ilgisi olmak, etkilemek
become acquainted with:tanışmak
against: karşı, aleyhte
additional: ek, ilave
banana:muz
bank:banka
basically:aslında, temel olarak
advert: bahsetmek, , reklam
advertise: duyurmak, tanıtım yapmak
alongside: yanında
appease: yatıştırmak, sakinleştirmek
abhor: iğrenmek, nefret etmek
admittedly: hiç kuşkusuz
adopt:edinmek, evlat edinmek
adore:tapmak, çok sevmek
alacrity: heves, can atma
activist: savunan
activity:faaliyet
be employed:bir işte çalışıyor olmak
actual:asıl, gerçek
agreement: anlaşma, uzlaşma
accumulate:birikmek, toplamak
accurate:doğru
accurately:kesin olarak
aid: yardım, destek
provide: sağlamak
be away from:-den uzak olmak
remind:hatırlatmak
scent:koku
renew:yenilemek
renewable:yenilenebilir
avidity: hırs, açgözlülük
accompany:eşlik etmek
accomplish:başarmak, üstesinden gelmek
ıntention : niyet
accomplished:başarılı
apparently: görünen o ki, görünüşe göre
abuse: kötüye kullanmak, istismar etmek
denial : inkar, yalanlama
bear:doğurmak, katlanmak
battle:savaş
restraint : sınırlama, kısıtlama,
academic:bilimsel, akedemisyen
acceleration:hızlanma
accept:kabul etmek
attention: dikkat, özen, bakım
achieve : başarmak
author: yazar
to be admitted to hospital: hastayı kabul etmek
back:arka, arkaya, arkadaki
acknowledge : tanımak, kabul etmek
back and forth:ileri geri
baked:fırında pişirilmiş
balcony:balkon
bald:kel
actually: aslında
shyly : çekingen bir şekilde
ballad:türkü, halk şarkısı
ban:yasak, yasaklamak
base:temel, taban
base on:dayandırmak
readily: severek, isteyerek
become:olmak, haline gelmek
ınconsiderately : düşüncesizce
based on:temel alarak, dayalı
basic:temel
basis:esas, temel
basket:sepet
battleship:savaş gemisi
provisional : geçici, şarta bağlı
accurately : kesin olarak, tam olarak
be about to:mek üzere olmak
bear in mind:akılda tutmak
be home to:ev sahipliği yapmak
be late:geç kalmak
adequately : yeterli bir şekilde
be likely to:muhtemelen
be up to:yeterince iyi olmak (she is not up to the job-(o iş için yeterli değil)
according to: e göre
beach:kumsal
bean:fasulye, tane
endearingly : sevimli bir şekilde
anxious: endişeli
aspect: yön, görünüm
average: ortalama, sıradan
at least: en azından, hiç olmazsa
hardly: hemen hemen hiç
describe: tanımlamak, betimlemek
deeply:derinden, son derece
definition:tanım, açıklama
find out: bulmak, bulup çıkarmak
fertilizer: suni gübre
gratefully:minnetle
important:önemli
gravel:çakıl,taş,kum
immigrant:göçmen
greed:açgözlülük, hırs
grind:öğütmek
immigration:göç
impact:etki
ground:zemin, temel
grow:büyümek, yetişmek
imply:ima etmek, anlamına gelmek
grow up:büyümek
view:görünüm, görüş
growth:büyüme, gelişme
immunity:bağışıklık
growth rate:büyüme oranı
gravity:yerçekimi
graze:otlatmak, otlamak
impair:zayıflatmak, bozmak
great:muazzam, büyük
greatly:çok, adamakıllı
immensely:son derece
import:ithal etmek
importance:önem
gene:gen
funny:eğlenceli
fur:kürk
general:genel
infected:enfeksiyonlu
inferior:ast, aşağı
generate:üretmek
nomad: göçebe
prospect:olasılık, ihtimal
influential:etkili, tesirli
ingenious: yaratıcı, zeki
gently:kibarca
influence:etki, etkilemek
nutrient:besin maddesi
genuine:eşsiz, gerçek, samimi
fuel cell:yakıt hücresi
fund:fon, yatırım yapmak
fundamental:temel
infirmity:güçsüzlük, halsizlik, kararsızlık
function:işlev, fonksiyon
inflation:enflasyon
nutrition:beslenme
nutritional value:besin değeri
prospective:muhtemel, olası
generation:nesil
genius:dahi
fun:eğlenceli
heritage:miras
digestive:sindirim
exploit:istismar etmek
dimension:boyut
scheme:şema
devastating:yıkıcı
executive:yönetim, yönetici
expansion:genişleme
hemisphere:yarıküre
honour:onurlandırmak
space probe: uzaydan veri gönderen uydu
split: bölmek, ayırmak
herbicide: herbisit, zararlı bitki öldürücü
planetary: gezegenlere ait
plot: tema
precious: değerli
somehow: bir şekilde, her nasılsa
spectacle: görüntü, oyun
disadvantage:dezavantaj
point of view: bakış açısı
disagreeable:kavgacı, nahoş
plain: düzlük, ova
disagreement:anlaşmazlık, ihtilaf
fade:solmak, rengi atmak
disappear:gözden kaybolmak, kaybolmak
disappoint:hayal kırıklığına uğratmak
influential:etkili, sözü geçen
disappointed:hayal kırıklığına uğramış
disappointing:umut kırıcı
disappointment:hayal kırıklığı

 

LYS TEST

INGİLİZCE KONU ANLATIMI

DETAYLI SİMPLE PRESENT ANLATIMI

TÜM TESTLER

Sürekli yeni kelimeler eklenerek güncelleniyor..