YDS

 

YDS KONU ANLATIMI

ÖSYM YDS 2016 ve 2017 YDS sorularını incelediğimizde şu şekilde bir tablo ile karşılaşmaktayız. Kelime Bilgisi, Cloze Test, İngilizce-Türkçe Çeviri, Türkçe-İngilizce Çeviri, Dil bilgisi, Cümle Tamamlama, Okuma Parçaları, Diyalog Tamamlama, Anlamca  En Yakın Cümleyi Bulma, Anlam Bütünlüğünü Bozan Cümle, Paragraf soruları. ÖSYM YDS 2016 ve 2017 YDS’de çıkan soruların sadece 6 tanesi Kelime ve Phrasal Verb sorularından oluşması bizi yanılgıya düşürebilir. Aslında diğer soru tiplerinde de kelime bilgisinin önemini bizce tartışmaya gerek yoktur. YDS sınav sorularında soru tipleri ne olursa olsun ciddi şekilde kelime çalışması yapılması kaçınılmazdır.

Aşağıda sizler için hazırladığımız yds kelime listesine düzenli olarak çalışmanızı tavsiye ederiz. Yds kelimelerini hazırlarken sınavlarda en çok çıkmış olanları ön planda tuttuk. Bunun yanında sorularda geçen gramer bilgisine hakim olmanız en az kelime çalışması yapmak kadar önemli. Bu yüzden yds kelimelerine çalışırken, ders kitabımızda (yani sitemizde) bulunan YDS konu anlatımlarına da çalışmanızı öneriyoruz. Öğrendiğiniz bir kelimenin bile soruyu çözebilmek için anahtar rol oynayacağını unutmayın ! Bu sınavın dışında İngilizce öğrenmek isteyenlerin de bu kelimelere çalışmasını tavsiye ederiz.
Aşağıdaki kelimeleri sürekli güncelleyerek yeni kelimeler ekleyeceğiz.

Ilgili Diğer Konular

TOEFL                  TOEFL-IELTS VOCABULARY

BE SUPPOSED TO             SUBJECT TO

 

 

1-

2- 

3-  

4-

5- 

6- 

7- 

8- 

9- 

10-

11-

12-

13-

14-

15-

16-

17-

18-

19-

20-

21-

22-

23-

24-

25-

26-

27-

28-

29-

30-

31-

32-

33- 

34- 

35- 

36- 

37- 

38-

39- 

40- 

41-

42-

43-

44-

45-

46-

Abondoned: Terk edilmiş ( abandoned coal town)
Absent: yok, bulunmayan (she was absent again)
Absolute: Kesin, mutlak (absolute fact)
Ability : Beceri, yetenek (He lost his ability to lead)
Access: giriş, kullanım (This door gives access to a room)
Accommodation: konaklama (The accommodation was too expensive)
Ad: duyuru, reklam
Additional: ek, ilave
Advert: bahsetmek, ilan
Advertise: duyurmak, ilan etmek
Alongside: yanında
Actress: kadın oyuncu, aktris
Afterwards: sonradan, daha sonra
Against: karşı, aleyhte
Agency: ajans, acenta
Appease: yatıştırmak, sakinleştirmek
Abhor: iğrenmek, nefret etmek
Alacrity: heves, can atma
Agreement: anlaşma, uzlaşma
Aid: yardım, destek
Apparently: görünen o ki, görünüşe göre
Attention: dikkat, özen, bakım
Author: yazar
Average: ortalama, sıradan
Association: dernek, ortaklık
Attitude: davranış, tavır
Achievement: başarı, başarma
Affection: sevgi, düşkünlük
Appear: görünmek, gözükmek
Amiable: cana yakın, sevimli
acquiesce: kabul etmek, razı olmak
Season: mevsim
Ultimately: eninde sonunda
naturally: elbette, doğal olarak
equally: eşit derecede
regularly: düzenli olarak
Absolutely: kesinlikle
Abuse: kötüye kullanmak
Accent: Aksan
Hopefully: ümitle
Suddenly: aniden
Terribly: son derece, berbat bir şekilde
likely: muhtemelen
Seriously : Ciddi bir şekilde
Satisfactorily: Tatmin edici bir şekilde
Inference : (Sonuç) Çıkarım
Restrictive: Kısıtlayıcı
Disposition: eğilim, yetenek
Accessible to: erişilebilir
Gender: cinsiyet
Compulsive: Mecburi
Innocent: Masum
Sensitive: Duyarlı
Accurate: Doğru, kesin
Determined: Kararlı
Decadent : çökmüş, çökmekte olan
Disturbed: Rahatsız
Shy: Utangaç
Diffident: Çekingen, pısırık
Suggestively: Hatırlatıcı bir şekilde
Functionally: İşlevsel olarak
Seldom: Nadiren
Incredibly: İnanılmaz bir şekilde
Safely: Güvenli bir şekilde
Provide: Sağlamak
Interpretation Yorumlama
Worldwide Dünya çapında
Aware Farkında, farkında olan
Appalling: dehşet verici
Colleague: iş arkadaşı
Accuse of Suçlamak
Accelerate Hızlandırmak
Disrupt Bozmak, dağıtmak
Compete Rekabet etmek
Abandon Terk etmek
Complication Zorluk, güçlük
Reservation Rezervasyon, yer ayırtma
Persuade İkna etmek
Abbreviate Kısaltmak, özetlemek
Reinterpret Yeniden yorumlamak
Relieved Rahatlamış
Embark (yeni bir işe) başlamak, atılmak
Specified Belirtilen
Funeral Cenaze töreni
Frame Çerçeve
Retired Emekli
Misuse Kötüye kullanmak
Compromise Uzlaşmak, anlaşmak
Completion Tamamlama, bitirme
Issue Konu, sorun
Adore Çok sevmek
Existence Varoluş, varlık
Avidity Hırs, açgözlülük
Intention Niyet
Denial İnkar, yalanlama
Restraint Sınırlama, kısıtlama,
Achieve Başarmak
Acknowledge Tanımak, kabul etmek
Provisional Geçici, şarta bağlı
Accurately Kesin olarak, tam olarak
Adequately Yeterli bir şekilde
According to: e göre
Actually: aslında
Admiration: hayranlık, beğeni
Severely Ciddi bir şekilde
Confidence Güven duygusu
Resultant Sonuç, meydana gelen
Appreciated Takdir edilen
Outrageous Çok çirkin, aşırı
Acquainted with Tanışmış olmak, aşina olmak
Trial Deneme
Precaution Tedbir, Önlem
Effort Gayret
Objection İtiraz
Attempt Girişim
Shyly Çekingen bir şekilde
Endearingly Sevimli bir şekilde
Sensitively Duyarlı bir şekilde
Readily Severek, isteyerek
Inconsiderately Düşüncesizce
Intention Niyet
Complaint Şikayet
Negotiations Görüşme, müzakere
Commitment Bağlılık
Involvement Dahil olma
Inessential Gereksiz
Irrelevant Alakasız, İlgisiz,
Elective Seçimle ilgili
Advisory Tavsiye niteliğinde
Injudicious Yersiz, düşüncesiz
Adequate Yeterli, uygun
Consistent Tutarlı
Successive Ardışık, peşpeşe
Impression İzlenim
Prediction Tahmin
Collective Müşterek, ortak
Respectable Saygın
Refrain Kendini tutmak, sakınmak
Acquire Edinmek, kazanmak
Prevent Önlemek
Derive Türetmek, elde etmek
Conclude Sonuçlandırmak
Withdraw Çekilmek, geri çekmek
Undermine Baltalamak, altını kazmak
Assess Belirlemek
Safeguard Himaye etmek, korumak
Outstandingly Mükemmel derecede
Nervously Sinirli bir şekilde
Loosely Gevşekçe, gevşek bir şekilde
Acquisition Edinim, kazanım
Extremely Aşırı derecede
Crucially Hayati derecede
Skillfully Ustaca
Confidentially Gizlice, güvenerek
Laterally Yana doğru, yanlamasına
Considerably Oldukça, büyük ölçüde
Adapt Uyarlamak
Retention Tutma, alıkoyma
Reference Referans
Apology Özür
Reliance Güven, itimat
Innovation Yenilik
In truth Aslında
Addict Bağımlı, tiryaki
Addiction Bağımlılık
At all costs Ne pahasına olursa olsun
By heart Ezbere
In connection Bağlamda
At all Hiç
Obsessed Takıntılı
Consult Başvurmak, danışmak
Improve Geliştirmek, ilerletmek
Varied Değişik, farklı
Disposed İstekli, hazır
Dazzling Baş döndüren
Declining Azalan, düşen
Dissappointing Hayal kırıklığına uğratıcı
Recalling Hatırlama, hatırlatan
Apprehension Endişe, kaygı
Approval Onaylama, tasdik
Expression İfade, anlatım
Determine belirlemek, saptamak
Feature Özellik
Enclose İliştirmek
Encourage Cesaretlendirmek
Recruit Toplamak, askere almak, acemi
Sustain Devam ettirmek
Refutation Yalanlama, çürütme
Refusal Ret, reddetme
Refund Para iadesi, geri ödeme
Compulsion Baskı, zorlama
Remarkably Dikkat çekici bir şekilde
Immetidately Hemen, derhal
Incessantly Aralıksız olarak
Preferably Tercihen, öncelikli olarak
Incompetently Beceriksiz bir şekilde
Faultlessly Hatasız olarak
Poignant Dokunaklı, etkili
Consumption Tüketim, harcama
Withdraw Geri almak, geri çekmek
Ridiculous Gülünç, komik
Considerate Düşünceli, anlayışlı
Restricted Kısıtlı, sınırlı
Fragile Hassas, kırılgan
Progressive İlerici, gelişmiş
Adverse Olumsuz, zıt
Cohesion Anlam bütünlüğü, tutarlık, ittifak
Frequent Yaygın, olağan
Uneasy Huzursuz, rahatsız
Erroneous Hatalı, yanlış
Partial Kısmi, taraflı
Plainly Açıkça
Supremely Fevkelade
Emphatically Kesinlikle, vurgulayarak
Intensely Aşırı derecede, son derece
Indefinitely Belirsiz olarak, süresiz olarak
Conversion Dönüştürme, dönüşüm
Concentration Konsantrasyon
Competition Rekabet
Advocate Savunmak
Illuminated Aydınlatılmış
Preoccupied Dalgın, endişeli
Pretension Gösteriş, iddia
Opposite Zıt, ters
Growth Büyüme, gelişme
Proportion Oran, orantı
Rate Oran, kur
Decrease Azalmak
Recover İyileşmek, kurtulmak
Cure İyileştirmek, tedavi etmek
Restrain Dizginlemek, engellemek
Forwarded Gönderilmiş, yönlendirilmiş
Exposed Maruz kalan
Composed Sakin
Disposed İstekli, niyetli
Deserter Kaçak
Survivor Sağ kalan, kurtulan
Conclusion Sonuç
Supplier Tedarikçi
Discrepancy Çelişki, fark
Affect Etkilemek
Compensation Teminat, telafi, tazminat
Reduction Azaltma, düşürme
Employment İstihdam, işe alma
Relevance uygunluk, ilgi, alaka
Cooperation İşbirliği
Reinforce Güçlendirmek, takviye etmek
Relent Acımak, merhamet etmek
Pursue Kovalamak, takip etmek
Compete Rekabet etmek
Dispose Düzenlemek, kullanmak
Negotiate Görüşmek, müzakere etmek
Confine Sınırlamak, kısıtlamak
Resent Alınmak, kırılmak
Constitute Oluşturmak, teşkil etmek
Refund Geri ödemek, iade vermek
Reflective Dalgın, düşünceli
Aggravate Kötüleştirmek, ağırlaştırmak
Resistant Dirençli, dayanıklı
Compatible Uyumlu
Conclusive Kesin, nihai
Ultimate Nihai, son
Controversial Çekişmeli, tartışmalı
Convenient Uygun, münasip
Deplorable Acıklı
Carefully Dikkatli bir şekilde
Thoroughly Adam akıllı, baştan aşağı
Alongside Yanında, yan yana
Hostile Düşmanca, muhalif
Substantial Önemli, önemli miktarda
Superficially Görünüşte, üstünkörü
Seriously Ciddi bir şekilde
Experimentally Deneysel olarak, tecrübe ederek
Plainly Açıkça
Account Açıklamak, hesap
Request Rica etmek, istemek
Ensure Garantiye almak, sağlamak
Degrading Alçaltıcı, küçültücü
Defeat Yenmek, yenilgi
Establish Kurmak, tesis etmek
Severe Keskin, sert
Relatively Nispeten
Pursue Kovalamak, izlemek
Recognize Tanımak, farketmek
Solely Sadece, yalnızca
Discovery Buluş, keşif
Display Sergilemek, sergi
Occasion Önemli gün, önemli olay
Probable Muhtemel, olası
Intense Aşırı, yoğun
Preventive Önleyici, engelleyici
Resistance Direnç, tahammül
Involvement Dahil olma, karışma
Confinement Hapsetme
Exposure Maruz kalma
Implication İma, çıkarım
Destiny Kader
Collaboration İşbirliği, uyum
Discretion Ağzı sıkılık, tedbir
Conceited Burnu büyük, kibirli
Sufficient Yeterli, elverişli
Vulnerable Kolay incinir, hassas
Informative Bilgilendirici, aydınlatıcı
Critical Ciddi, kritik
Publicized Kamuoyunca bilinen
Priced Fiyatlandırılmış
Curtailed Kısaltılmış,
Expanded Açılmış, genişletilmiş
Confirmed Onaylanmış, doğrulanmış
Infectiously Bulaşıcı bir şekilde
Recklessly Dikkatsizce, düşünmeden
Disturbance Rahatsızlık, kargaşa
Restriction Kısıtlama
Restrictively Sınırlayıcı bir biçimde
Conscientiously İnsaflıca, özenle
Join Katılmak
Attentiveness Dikkatli olma
Favourably Daha iyisi, tercihen
Fanciful Acayip, fantastik
Dependently Bağımlı bir şekilde
Single-handedly Tek başına
Responsively Duyarlı, cevap veren
Celebration Kutlama
Reassessment Yeniden değerlendirme
Determination Azim, kararlılık
Distinction Ayırım, farklılık
Maintenance Devam ettirme, bakım
Refer Bahsetmek, ima etmek
Obsess Saplantı haline gelmek
Commit İşlemek, kalkışmak
Imply İma etmek, kastetmek
Mean Anlamına gelmek, kastetmek
Spontaneous Kendiliğinden olan
Precarious İstikrarsız, riskli
Self-contained Kendi kendine yeten
Submissive Boyun eğen, itaatkar
Competitive Rekabetçi, hırslı
Deliberate Kasıtlı, planlanmış
Burn Yanmak, yakmak
Represantative Temsilci, vekil
Prominent Belirgin, önde gelen
Intimidate Gözünü korkutmak
Betray İhanet etmek
Extensively Yaygın olarak
Assign Atamak, göreve seçmek
Maintain Sürdürmek, sağlamak
Elaborately Özenle
Hardly Güçlükle, hemen hemen hiç
Exceedingly Fazlasıyla, son derece
Casually Sıradan, günlük
Appropriately Uygun şekilde
Vehemently Şiddetle, ısrarla
Closed Kapalı
Efficiency Etkililik, verimlilik
Consumption Tüketim
Suitability Uygunluk, elverişlilik
Conformity Uygunluk, uyum
Restricting Kısıtlayıcı
Complementing Tamamlayıcı
Embitter Ekşitmek, hırçınlaştırmak
Assert Savunmak
Entice Ayartmak
Embark (Uçak, gemi) binmek
Reproach Kınamak, sitem
Consequently Sonuç olarak
Abundantly Bol bol
Indefinitely Belirsiz olarak, süresiz olarak
Recurrent Tekrarlayan
Repressive Baskı yapan, önleyici
Coincide with Aynı zamanda olmak, uyuşmak
Exclusive Özel, seçkin
Deceptive Aldatıcı, yanıltıcı
Blatantly Pervasızca
Reasonably Makul şekilde
Tightly Sıkıca
Acutely Akut şekilde
Redundancy İhtiyaç fazlası, laf kalabalığı
improvement Gelişme, ilerleme
Profit Yarar, kar
Blanket Battaniye
Behave Davranmak
Incur Maruz kalmak
Evolve Gelişmek, geliştirmek
Invoke Yakarmak, çağırmak
Obliged Mecbur, yükümlü
Blamed Suçlanan, sorumlu tutulan
Consumed Tükenmiş, tüketilen
Omitted İhmal edilmemiş, çıkarılmış
Rewarded Ödüllendirilmiş
Subsequent İzleyen, daha sonraki
Conclusive İnandırıcı, kesin
Adamant Hoşgörüsüz
Earnest Ciddi
Consecutive Ardışık
Irrelevant Alakasız, ilgisiz
Unstable Değişken, kararsız
Ingenious Yaratıcı, marifetli
Untamed Yabani
Illegible Okunaksız
Sufficiently Yeterli şekilde, yeteri kadar
Effectively Etkili bir şekilde
Alteration: değişiklik
Considerately : düşünceli şekilde
Respectively Sırasıyla
Regression Gerileme
Encounter Karşılaşmak, rastlamak
Intention Niyet, maksat
Compromise Anlaşmaya varmak, uyuşmak
Balance Denge
Demonstration Gösteri
Responsibility Sorumluluk, mesuliyet
Interest İlgi, alaka, menfaat
Solidarity Dayanışma, beraberlik
Previous Önceki
Perennial Uzun ömürlü
Vulnerable Kolay incinir, savunmasız
Beloved Sevgili
Naughty Yaramaz
Casual Gündelik, gelişigüzel
Diverse Farklı, çeşitli
Redundant Lüzumsuz, işten çıkarılmış
Incoherent Tutarsız, manasız
Entire Tüm, bütün
Conversely Aksine, diğer taraftan
Profoundly Derinlemesine, son derece
Intımately Çok yakından, derinlemesine
Generously Cömertçe, bol bol
Inadvertently Bilmeyerek, kazara
Increasingly Artan biçimde
Ingeniously Ustalıkla
Leisurely Acelesiz, yavaş yavaş, sakin
Promotion Terfi
Legitimacy Meşruluk
Adoption Evlat edinme
Explore Keşfetmek, araştırmak
Constitute Oluşturmak, teşkil etmek
Relax Dinlenmek, gevşemek, rahatlamak
Follow Takip etmek, uymak
Applaud Alkışlamak
Bizarre Tuhaf, acayip
Appeal Başvurmak, müracaat etmek
Reiterate Yinelemek, pekiştirmek
Condemn Ayıplamak, suçlamak
Restrain Dizginlemek, zaptetmek
Conductivity İletkenlik
Respectability Saygınlık
Defensive Savunma amaçlı
Require Gerektirmek, icap ettirmek
Revise Gözden geçirmek, değiştirmek
Adopt Evlat edinmek, benimsemek
Abduct Adam kaçırmak, alıkoymak
Suspend Askıya almak, ertelemek
Rate Oran
Account Hesap, tarif
Sale Satış
Interest İlgi, alaka, menfaat
Call for Talep etmek, istemek
Release Salıvermek, (ürün) piyasaya çıkmak
Asset Değerli şey, varlık
Formidably Zor biçimde, korkunç biçimde
Generously Cömertçe, bol bol
Pertinently İlgili, uygun bir şekilde
Roughly Yaklaşık olarak, aşağı yukarı
Inevitably Kaçınılmaz olarak
Branch Dal, şube
Depressingly İç karartıcı ve üzücü şekilde
Seemingly Görünüşe bakılırsa
Increasingly Artan bir şekilde
Discouragingly Cesaret kırıcı şekilde
Obligingly Yardımsever bir şekilde
Rebut Çürütmek, reddetmek
Deserve Hak etmek, layık olmak
Bring up Çocuk büyütmek
Admit İtiraf etmek, kabul etmek
Defy Meydan okumak, küçümsemek
Undertake Üstlenmek
Describe Tarif etmek
Subversive Huzur bozucu, yıkıcı
Subsequent Gelecek, sonraki
Diagnosis Tanı, teşhis
Disease Hastalık
Fury Kızgınlık, hiddet
Patient Hasta, sabırlı
Recovery İyileşme, kurtulma
Spillage Dökülme, yere saçılan şey
Broadcast Yayın
Cost Maliyet, masraf
Repair Tamir, onarım
Drill Matkap
Crew Personel
Tempt Akıl çelmek, ayartmak, kandırmak
Undermine Baltalamak, altını kazmak
Perpetrate  işlemek, yapmak
Run Koşmak, çalıştırmak
Deem Addetmek, farzetmek, hükmetmek
Captive Tutsak, esir
Captivity Tutsaklık
Match Eşleştirmek
Elaborate Ayrıntılara inmek
Comply Boyun eğmek, itaat etmek
Disturbance Kargaşa, rahatsız etme
Destination Varış yeri, istikamet
Circumstance Durum, hal
Resume Sürdürmek, yeniden başlatmak
Accomplish Başarıyla tamamlamak
Annual Yıllık
Minimal Minimal, çok az
Essential Temel, esas, gerekli
Ultimate Nihai, son
Recurrent Yenilenen, nükseden
Fruitfully Verimli bir şekilde
Gap Ara, boşluk
Solvable Çözülebilir
Presently Birazdan, hemen, şimdi
Notoriously Bilinen şekilde
Equivocally Belirsiz, şüpheli bir şekilde
Base Dayandırmak
Graft Aşılamak, nakletmek
Respect Saygı göstermek, hürmet etmek
Raise Artırmak, yükseltmek, kaldırmak
Scatter Dağıtmak, yayılmak
Expand Genişlemek, genişletmek
Accuse İtham etmek, suçlamak
Abolish Ortadan kaldırmak, iptal etmek
Execute İdam etmek, infaz etmek
careless Dikkatsiz
Exceedingly Aşırı derecede, fazlasıyla
Reluctantly İsteksiz bir şekilde
Extraordinarily Olağanüstü bir şekilde
Frustrate Hayal kırıklığına uğratmak
Innovative Yenilikçi, yeniliğe açık
Primarily Öncelikle, esasen
Likely Büyük ihtimalle, muhtemelen
Meagre Az, eksik
Ambiguous Belirsiz, muğlak
Decline İniş, gerileme
Contingency İhtimal, olasılık
Conviction Fikir, kanaat, inanç
Expenditure Gider, masrafi harcama
Approach Yaklaşım
Substance Madde, cisim
Interval Ara, aralık, fasıla
Requirement Gereksinim, ihtiyaç
Proportion Oran
Insure Sigorta ettirmek
Restore Yenileştirmek, restore etmek
Stem Durdurmak, kesmek
Button Düğme
Eventually Er geç, nihayet
Indispensably Kaçınılmaz olarak, mecburen
Regrettable Acınacak
Forceful Güçlü, etkili
Sullenly Asık suratlı bir şekilde
Faithful Bağlı, sadık, vefalı
Credible Güvenilir, inandırıcı
Futile Nafile, boşuna
Kindly Hoş, içten, iyi kalpli
Expand Genişlemek, genişletmek
Provide Sağlamak, temin etmek
Continent: Anakara
Attain Elde etmek, erişmek, başarmak
Cast Dökmek, rol vermek
Allude İma etmek
Accomplish Başarıyla tamamlamak
Cruise Yol almak (gemi), gemi gezisi
Instantly Hemen, anında
Administer Yönetmek
Crudely Kabaca
Spread Yaymak, yayılmak
Flow Akmak
Conduct İdare etmek, yürütmek
Cover Kaplamak, örtmek
Lonesome Yapayalnız, ıssız
Fast Hızlı
Slippery Kaygan
Stagnant Durgun, akmaz
Sparsely Seyrek olarak
Nearly Neredeyse, hemen hemen
Primarily Öncelikle, esasen
Suitably Uygunca
Efficiently Etkili biçimde
Explanation İzah, açıklama
Process İşlem, süreç
Exhaustion Bitkinlik, dermansızlık
Duration Müddet, süre
Negligently İhmalkar bir şekilde
Significantly Önemli ölçüde
Conservation Koruma, muhafaza
Reserve Ayırmak rezerve ettirmek
Withhold Alıkoymak, saklamak
Enforce Dayatmak, zorlamak
Submit Boyun eğmek, ibraz etmek, sunmak
Commit İşlemek, kalkışmak
Extreme Aşırı, çok
Intrinsic Asıl, esas, hakiki, önemli
Intensive Aşırı, şiddetli, yoğun
Emphatic Etkili, güçlü, ısrarlı
Apparent Aşikar, bariz, ortada
Feasible Uygulanabilir
Susceptible Duyarlı, hassas
Applicable Uygulanabilir
Reliable Güvenilir, itimat edilir
Responsible Mesul, sorumlu
Vigorously Kuvvetli bir şekilde
Awkwardly Acemice, beceriksizce
Precisely Kesin olarak, tamamiyle
Distinctly Açıkça, belirgin bir şekilde
Repeatedly Defalarca
Scarcely Neredeyse hiç, ancak
Distribution Dağılım, dağıtma
Explanation İzah, açıklama
Determination Azim, kararlılık
Complication Zorluk, komplikasyon
Negotiation Müzakere, görüşme
Reference Referans, kaynak
Determination Kararlılık, azim
Consequence Netice, sonuç
Hazardous Zararlı, tehlikeli
Accompany Katılmak, eşlik etmek
Intimate Yakın (ilişki), samimi
Accommodate Kalacak yer sağlamak
Susceptible Duyarlı, hassas
Relative İlgili, akraba
Disaster Afet, facia
Accessible to Erişilebilir
Rejection İtiraz, kabul etmeme
Abundant Bol, bereketli
Denial İnkar, ret
İllusion Kuruntu, vehim
Reduction Azaltma
Recurrance Tekrarlama,yinelenme
Notoriously Herkesin bildiği gibi
Suitably Uygunca
Correspond to Uyuşmak
Flexibly Esnek bir şekilde
Deduce Anlamak, çıkarım yapmak
Consist of Meydana gelmek, oluşmak
Delay Ertelemek, geciktirmek
Deceive Aldatmak, kandırmak
Withdraw Geri çekilmek, para çekmek
Constantly Sürekli
Cite Alıntı yapmak
Express İfade etmek, açığa vurmak
Withhold Alıkoymak, saklamak
Avoid Kaçınmak, sakınmak
Disrupt Bozmak, dağıtmak
Cultivate Tarım yapmak, yetiştirmek
Decline Düşüş, gerileme
Previous Önceki
Deceitful Hileci, düzenbaz
Derive from Türetmek, çıkarmak
Reckless Pervasız, umursamaz
Destructive Yıkıcı
Violate İhlal etmek
Convert Dönüştürmek, değiştirmek
Fetch Getirmek, gidip almak
Regulation Düzenleme
Method Metot, usül, yöntem
Provision Tedarik etmek, karşılamak
Law Kanun, hukuk
Accept Kabul etmek, razı olmak
Retirement Emeklilik
abstain from Kaçınmak, uzak durmak
Promotion Promosyon, tanıtım, terfi
Resignation İstifa
Vacancy Boş yer, boşluk
Arbitrary Nedensiz, keyfi
Contradictory: tutarsız
Indifferently Kayıtsızca, tarafsızca
Discover Keşfetmek, bulmak
Complain Şikayet etmek, yakınmak
Persuade İkna etmek, razı etmek
Design Dizayn etmek, tasarlamak
Display Sergilemek, sergi
Uniformity Birbirine benzerlik, aynılık
Suspicion Şüphe, kuşku
Productivity İş verimi, üretkenlik
Considerate Düşünceli, saygılı
Predictable Öngörülebilir, tahmin edilebilir
Decisive Karalı, azimli
Compatible Uyumlu, uyuşabilir
Provocative Kışkırtıcı, provokatif
Potentially İmkan dahilinde, potansiyel olarak
Concisely Az ve öz, kısaca
Memorably Unutulmaz bir şekilde
Controversially İhtilaflı bir şekilde
Absorb İçine çekmek, emmek
Emit Atmak, çıkarmak
Disclose Açığa çıkarmak, ifşa etmek
Repulse Püskürtmek, itici gelmek
Compel Mecbur etmek, zorlamak
Promise Söz vermek, taahhüt etmek
Describe Betimlemek, tanımlamak, tarif etmek
Inflict Acı vermek, çektirmek, uğratmak
Companion Arkadaş
Commonplace Sıradan, klişe
Indicate Belirtmek, göstermek
Involve İçermek, kapsamak, katmak
Expansion Genleşme,genişleme, büyüme
Dismissal İşten çıkarma
Expression İfade, anlatım
Course İzlenen yol, kurs, rota
Relapse Kötüleşme, nüksetme
Compile Derlemek
Vitality Dirilik, canlılık, zindelik
Dizzy Şaşkın, başı dönen, baş döndürücü
Introverted İçe dönük, içine kapanık
Self-assertive Kendine çok güvenen
Reserved çekingen, ayırtılmış
Infect Hastalık bulaştırmak
Undermine Yıkmak, zarar vermek
Infinitely Çok, son derecede
Compensation Tazminat, bedel
Masterpiece Baş yapıt
Depressing Moral bozucu
Intimidating Korkutucu
Decisively Kararlı bir biçimde, kesin surette
indifference Kayıtsızlık
Conclusively Kesin olarak
Indefinitely Belirsiz olarak, süresiz olarak
In line with Doğrultusunda
In the case of Durumunda, halinde
In excess of Aşmak, fazla olmak
On the verge of Eşiğinde
In place of Yerine, karşılık olarak
Recommend Tavsiye etmek
Reduce Azaltmak
Compel Mecbur etmek, zorlamak
Consolidate Pekiştirmek, sağlamlaştırmak
Impair Bozmak, zayıflatmak                                                                                                                Intersection Kavşak, kesişim                                                                                                                  Completion Bitirme, bitiş                                                                                                                                  Interaction Etkileşim
Concern: İlgilenmek, karışmak

YDS İNGİLİZCE KELİMELER 

YDS İNGİLİZCE EŞ ANLAMLI KELİMELER

İngilizce Gramer Test

TÜM TESTLER

LYS KONU ANLATIMI

Diğer Konular

Phrasal Verbs

Imperative

Causative